Jak prawidłowo przechowywać inhalatory stosowane w leczeniu POChP?

Kilka słów o przechowywaniu leków:

Wszystkie leki, aby mogły zachować swoje właściwości lecznicze a ich stosowanie było w pełni bezpieczne i przede wszystkim pomagało a nie szkodziło pacjentowi, powinny być przechowywane w odpowiednich warunkach1:

 

  • w oryginalnych i zamkniętych opakowaniach z widoczną datą ważności,
  • poza zasięgiem dzieci oraz zwierząt,
  • w miejscu bezpiecznym przed zabrudzeniem, zakurzeniem i zniszczeniem,
  • z dala od wilgoci, okien, światła słonecznego lub innych źródeł zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperatury.1

 

Poza ogólnymi zasadami prawidłowego przechowywania leków w warunkach domowych, każdy produkt leczniczy powinien zawierać informację/instrukcje dotyczącą/e specjalnych środków ostrożności na opakowaniu/ulotce wraz ze wskazaniem odpowiedniej dla danej substancji temperatury przechowywania.1

 

Jakie specjalne zasady obowiązują w przypadku inhalatorów?

Takie same zasady tyczą się również urządzeń służących do aplikacji substancji wziewnych w leczeniu astmy – inhalatorów. Obecnie na rynku dostępne są różne rodzaje inhalatorów, jednakże tymi stosowanymi najczęściej są inhalatory suchego proszku (ang. DPI – dry powder inhaler) oraz inhalatory ciśnieniowe z dozownikiem (ang. MDI – metered dose inhaler).1,3 Inhalatory ciśnieniowe zawierają lek wymieszany ze sprężonym gazem, natomiast w przypadku inhalatorów proszkowych, chory wdycha drobny suchy proszek zawarty w komorze urządzenia.2

 

Czy wszystkie inhalatory można przechowywać w ten sam sposób?

W inhalatorze ciśnieniowym zawarta w aluminiowym pojemniku substancja aktywna jest w postaci płynnej i pod ciśnieniem. Z tego względu nie należy przekłuwać opakowania ani wystawiać leku na działanie temperatury wyższej niż 50 ˚C. Optymalną temperaturą przechowywania tego leku jest temperatura poniżej 25 ˚C i nie dłużej niż przez 5 miesięcy od daty wydania leku przez farmaceutę. Warto zatem pamiętać, iż farmaceuta przed wydaniem każdego leku pacjentowi powinien upewnić się, że okres pomiędzy datą wydania leku a końcem terminu ważności produktu podanego na opakowaniu nie jest krótszy niż okres na jaki przepisano lek. Niektóre leki posiadają miejsce na opakowaniu do wpisania daty podczas wydawania leku w aptece.

W przypadku korzystania z inhalatorów proszkowych, trzeba pamiętać, że mogą być one wrażliwe na wilgotne warunki przechowywania. Nie należy więc trzymać ich w łazience ani innych wilgotnych miejscach. Potencjalną wadą mogą być też różnice w odporności na działanie wilgoci pomiędzy różnymi inhalatorami, co prawdopodobnie może wynikać z zastosowania różnorodnych rozwiązań technicznych opracowanych w celu ochrony odpowiedniego suchego proszku przed wilgocią. Nie jest zatem wykluczone, że używanie inhalatora przechowywanego w nieodpowiednich warunkach, może powodować różnice w przyjmowanej przez pacjenta rzeczywistej dawce leku, a co za tym idzie mieć negatywny wpływ na skuteczność terapii.3

 

Podsumowanie:

Świadomość tego, jak właściwie przechowywać lek jest bardzo ważnym elementem wpływającym na powodzenie i efektywność zastosowanego leczenia. Zawsze należy pamiętać o potencjalnych zagrożeniach wynikających nie tylko z nieodpowiedniego stosowania leków, ale także z niewłaściwego ich przechowywania.3,5

 

1. www.gov.pl/zdrowie/przechowywanie-i-utylizacja-lekow [dostęp 05.06.2018]

2. www.astma.mp.pl/leczenie/49659,jak-przyjmowac-leki-przeciwastmatyczne [dostęp 05.06.2018]

3. Laerum B.N., et al, Need of education for dry powder inhaler storage and retention – a patient-reported survey. Norderarud Laerum et al. Multidisciplinary Respiratory Medicine (2016) 11:21

4. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

5.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych

Chiesi/MS/TTA/59/2018